Qytetari që kërkoi drejtësi kundër ish zyrtarëve

Ka qytetarë si Kurt Rusi që nuk heqin dorë nga kërkimi i të vërtetës kundër  zyrtarëve që tejkalojnë kompetencat dhe shpërdorojnë detyrën. Madje edhe kur prokuroria dhe gjykata e Tiranës e pushoi hetimin sepse nuk kishte vepër penale,  i moshuari ka vazhduar  në gjykatat më të larta duke kundërshtuar me arsyetimin se drejtësia u shpreh përtej afateve. E megjithatë asaj i duhej dhënë kohë shtesë  për të hetuar ish zyrtarët – konsideron qytetari. Dosja e monitoruar në platformën e qendrës FOL,  tregon se  70 vjeçari  ishte hetuar e arrestuar për lidhje të paligjshme të energjisë dhe kur fitoi pafajësinë ai kërkoi ngritje akuze për grupin që përpiloi procesverbalët. Qytetari dorëzoi kallzim në vitin 2016 ndaj disa oficerëve të komisariatit numër pesë dhe zyrtarëve të OSHEE që pretenduan se ai kishte kryer shkelje duke u furnizuar me energji elektrike pa një kontratë.  

Ata ushtruan dhunë psikologjike ndaj meje dhe familjarëve , vepruan në kundërshtim me ligjin dhe më denigruan”, u ankua i moshuari në prokurori. Ky qëndrim u mbështet edhe nga i biri  që e përshkroi policinë me këtë dëshmi; -“policia u soll arrogante, përdori epitete të paqena si hajdutë, dhe na tha jeni të arrestuar babë e bir”. Mbas arrestimit, i  moshuari u hetua për disa vite për vjedhje të energjisë elektrike, por në përfundim   nga provat shkresore ai u deklarua i pafajshëm  nga gjykata për akuzën e lidhjes së paligjshme  të energjisë elektrike. I bindur se veprimet e policisë dhe të OSHEE vinin në kundërshtim me ligjin , i moshuari  tha se ata e dinin që nuk kishte bërë lidhje të paligjshme dhe se pavarësisht se nuk kishte matës në atë kohë , ai priste të lidhte marrëveshje për të fshirë detyrimet e pashlyera. “Kërkoj të kthehen aktet për riformulim akuze”,  këmbënguli Rusi, mbasi prokuroria deklaroi se fakti i shpërdorimit të detyrës nuk egzistonte . Qytetari humbi po ashtu edhe në gjykatën e apelit, që ndërkohë u padit në Gjykatën e Lartë  nga 70 vjeçari për shkelje të afatit të arsyeshëm të gjykimit dhe hetimit. Njëri nga relatorët e çështjes, sipas monitorimit të qendrës FOL prek në vendimmarrje edhe stokun e dosjeve që presin. Në shkresë përmendet “Gjyqtari relator ka deklaruar se situata e ngarkesës në punë për sa i përket numrit të çështjeve të prapambetura dhe numrit të ulët të gjyqtarëve që janë aktualisht në detyrë pranë kësaj gjykate është jo e zakonshme. Për këtë arsye, kjo situatë ka ndikuar që në disa raste të bëjë objektivisht të pamundur respektimin e afateve optimale të gjykimit. Për shkak të situatës së krijuar, në datë 04.09.2020, me vendim të Këshillit të Gjykatës së Apelit Tiranë, është vendosur shkrirja e seksioneve (civile dhe penale) dhe e gjithë trupa do të shqyrtonte çështje civile, penale, masa sigurimi, duke iu dhënë prioritet çështjeve penale me të arrestuar, ndërsa çështjet e tjera, përfshirë këtu edhe ato me afate procedurale të përcaktuara në ligj, janë marrë për shqyrtim sipas radhës së regjistrimit nga më i vjetri. Gjithashtu, relatori i çështjes ka bërë me dije se, duke iu referuar kategorisë së kësaj çështje dhe afateve të ngutshme të gjykimit sipas nenit 329 të K.Pr.Penale, është planifikuar në mënyrë të përshpejtuar, pra jashtë radhe, për tu zhvilluar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë për në datë 13.07.2022

Nga ndjekja e mëpasshme në Gjykatën e Lartë theksohet parimi i drejtësisë në kohën e duhur.

Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi themelore për gjykimin, pasi përbën dhe një nga komponentët e procesit të rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Ky parim bazohet në postulatin “drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e respektimit të këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ)”. Sidoqoftë parashtrohet se gjyqtari i apelit e zgjidhi cështjen pavarësisht ngarkesës duke vendosur pushimin e gjykimit. Në kushtet kur nuk ka zvarritje , gjykata e lartë konsideron se nuk ka objekt dhe ndaj cështja pushohet.

 

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin